1.      Vispārīgie noteikumi.

1.1. Šī privātuma politika regulē personas datu vākšanas, apstrādes un uzglabāšanas principus. Personas datus apstrādā un glabā SIA “Mundane Ltd”, kas ir personas datu pārzinis (turpmāk – pārzinis).

1.2. Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Pārzinis vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, kad tiek izmantoti mūsu pakalpojumi, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un klientam pārredzamā veidā, saskaņā ar datu aizsardzības regulām.

1.3. Šīs privātuma politikas izpratnē datu subjekts ir klients vai cita fiziska persona, kuras personas datus apstrādā pārzinis.

1.4. Šīs privātuma politikas izpratnē klients ir ikviens, kurš iegādājas preces pārziņa vietnē www.mundaneshop.com.

1.5. SIA „Mundane Ltd." informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīti paziņojumi/atgādinājumi par uzsāktajiem un nepabeigtajiem preču pasūtījumiem no www.mundaneshop.com.

1.6. Pārzinis ievēro tiesību aktos noteiktos personas datu apstrādes principus un, cita starpā, apstrādā personas datus likumīgā, godīgā un drošā veidā. Pārzinis var apliecināt, ka personas dati ir apstrādāti saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem.

2.      Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana.

2.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt izmantojot internetveikala vietni un e-pastu.

2.2. Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

3.      Klientu personas datu apstrāde

3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

3.1.1.      Vārds, uzvārds;

3.1.2.      Dzimšanas datums;

3.1.3.      Tālruņa numurs;

3.1.4.      E-pasta adrese;

3.1.5.      Piegādes adrese;

3.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

3.3. Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta a), b), c) un d) apakšpunkts:

(a) datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

(b) apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

(c) apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;

(d) apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

3.4. pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

3.4.1.      Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti;

3.4.2.      Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

3.4.3.      Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;

3.4.4.      Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties šajā punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati tiek neatgriezeniski izdzēsti no datoru sistēmām un elektroniskajiem un/vai papīra dokumentiem, kas saturējuši attiecīgos personas datus vai arī šie dokumenti tiek anonimizēti.

3.5. Lai pildītu savas saistības pret klientiem, Datu pārzinim ir tiesības nodot klientu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi SIA “Mundane Ltd.” uzdevumā, piemēram, grāmatvežiem, kurjerdienestiem u.c. Datu apstrādātājs ir personas datu pārzinis. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma PAYSERA LT, UAB, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam.

3.6. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

4.      Datu subjekta tiesības

4.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Klientam ir tiesības:

4.1.1.      Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Klienta personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība);

4.1.2.      Pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

4.1.3.      Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus;

4.1.4.      Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai Pārzinis pārtrauc apstrādāt visus Klienta personas datus;

4.1.5.      Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei.

4.2. Pieprasījumu par klienta tiesību īstenošanu var iesniegt, iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz klientu atbalsta dienestu [email protected]

5.      Nobeiguma noteikumi

5.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

5.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā www.mundaneshop.com